Privacy Statement

Bed & Breakfast Pakhuis de Branderij
Hoofdstraat 86
7941 AL Meppel
06-40560786
info@pakhuisdebranderij.nl
www.pakhuisdebranderij.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Pakhuis de Branderij verwerkt alleen persoonlijke gegevens die nodig zijn om de dienst die u bij ons afneemt te voltooien. Deze gegevens zijn:
– Voor- en Achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Pakhuis de Branderij verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen
Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Indien nodig om u te bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om diensten te leveren

Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens op grond van wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Pakhuis de Branderij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar. Wij hanteren dit termijn, omdat iedere ondernemer wettelijk verplicht is zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

Delen met derden
Pakhuis de Branderij verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Pakhuis de Branderij blijft eindverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, telefoon of tablet. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pakhuis de Branderij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pakhuisdebranderij.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Pakhuis de Branderij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen persoonsgegevens
Pakhuis de Branderij neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact met ons op via info@pakhuisdebranderij.nl